Derby Powiśla Rodło Kwidzyn – Pomezania Malbork [23.09.2012]

Zarząd KOP RODŁO KWIDZYN informuje, że mecz Rodło Kwidzyn – Pomezania Malbork w dniu 23.09.2012 godz. 14:00został zakwalifikowany jako impreza masowa podwyższonego ryzyka. W związku z tym będą obowiązywały szczególne zasady.

 

 

Zarząd KOP RODŁO KWIDZYN informuje, że mecz ten jest określony jako impreza masowa podwyższonego ryzyka w związku z tym prosimy o przygotowanie listy imiennej z numerem pesel oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za grupę (grupy zorganizowane). Osoby nieletnie zobowiązane są do przebywania na obiekcie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. Pragnę również poinformować, że rozgrywki te będą monitorowane i nagrywane, osoby z zakazami stadionowymi na IV ligę nie będą wpuszczane na obiekt.

R E G U L A M I N

WYCIĄG Z USTAWY O IMPREZIE MASOWEJ

Art. 54.
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu
(terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania:
1) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;
2) masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym
dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania
osoby uprawnionej.

Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie
trwania imprezy masowej,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.”;

Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub
przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 250 zł.”;

23) w art. 60 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”;

24) art. 61 otrzymuje brzmienie:

Art. 61. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań
zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy,
podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.”;

25) art.

http://koprodlokwidzyn.futbolowo.pl/new … bicow.html

Kategoria: Sport
Tagi: , , , , ,

Dodaj komentarz